Oprava trati v úseku Bystřička - Jablůnka

Název stavby: Oprava trati v úseku Bystřička - Jablůnka
Investor: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Celková částka: 156 643 tis. Kč
Rok realizace: 03/2021 – 11/2021

 

Na této rozsáhlé zakázce jsme se podíleli pracemi na traťovém úseku v km 33,480 – 37,141. Stavba byla rozdělena na několik stavebních objektů.

Železniční svršek a spodek
Z důvodu jejího havarijního stavu byla hlavním cílem oprav kolej č. 1. Práce byly zahájeny čištěním kolejového lože v délce 3 556 m. Po té byl snesen kolejový rošt a přepraven na určené místo, kde následně proběhla jeho demontáž. Provedlo se dosypání a úprava štěrkové pláně. Kolejový svršek byl smontován v ose koleje z nových kolejnic S49 na betonových pražcích B91S/2. Následovala oprava geometrické polohy koleje, pro její bezstykové provedení byly použity odtavovací a aluminotermické svary. Na závěr, pro optimalizaci pojížděné plochy, se kolejnice přebrousily.
Mimo práce v koleji jsme v délce 384 m nad tokem řeky Bečvy zbudovali novou opěrnou zeď pomocí 121 ks krabicových prefabrikovaných dílů U3.
V koleji č. 2 se opravy týkaly pouze míst s rekonstruovanými propustky a přejezdem, s následnou úpravou geometrické polohy koleje.

Přejezd a přechod
Na železničním přejezdu P 8057 jsme prováděli v obou kolejích výměnu přejezdové konstrukce z pryžových panelů pontiSTRAIL 1200, uložených na závěrných zídkách. Původní část navazující asfaltové komunikace byla odstraněna a nově zřízena asfaltová konstrukce vozovky včetně podkladních vrstev.
Na přechodu pro pěší P 8056 byla provedena výměna přechodové konstrukce z pryžových panelů pedeSTRAIL 900. Pryžové panely jsou také uloženy na závěrných zídkách. Dále jsme provedli plynulé napojení na pěší komunikaci.

Propustky
Součástí prací, které jsme na stavbě prováděli, byly byla také úplná demolice a nové vybudování dvou prefabrikovaných propustků v km 34,918 a 35,020. Po snesení železničního svršku byly původní propustky vybourány až na podkladní beton, nově byly vloženy betonové dílce do požadované polohy. Na vtoku i výtoku propustků se provedla železobetonová monolitická čela ukončena římsou, na kterou se osadilo ocelové zábradlí. Vtok i výtok se odláždil lomovým kamenem.
Dále jsme na dalších 6 propustcích prováděli čištění čel od vegetace a z mostního otvoru odstraňovali naplaveniny a nánosy.

 

02 03 06 07 08 09 01 10 04 05