Oprava trati Suchdol nad Odrou Nový Jičín město

Název stavby: Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
Místo stavby: úsek tratě Suchdol nad Odrou – Nový Jičín km 4,328 – 8,071
Objednatel: Správa železnic s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2020
Cena díla: 60 809 tis. Kč

 

Předmětem této stavební zakázky, kterou jsme realizovali, bylo provedení oprav kolejového svršku včetně výměny kolejového lože v km 4,328 – 8,071, železničních přejezdů, mostních objektů, a v železniční stanici Šenov u Nového Jičína oprava nástupiště a výpravní budovy.

Na železničním svršku jsme nejprve provedli čištění kolejového lože, následně odstranili kolejový rošt a odtěžili kolejové lože. Zřízení nového kolejového lože včetně nového kolejového roštu bylo provedeno z ocelových a betonových pražců s kolejnicemi 49 E1.
V železniční stanici Šenov u Nového Jičína jsme opravovali 2 výhybky s dodáním nových dřevěných výhybkových pražců včetně dlouhých pražců za výhybku. Celý úsek se svařil do bezstykové koleje s využitím mobilní svařovny a aluminotermickými svary. Bylo odbouráno původní nástupiště a bylo osazeno nové nástupiště z prefabrikátů „L“, nástupištních desek „VLsVP“ a zámkové dlažby 20x20 cm.
Do prací na svršku patřila také oprava přejezdů a přechodů v tomto úseku, včetně dodání nových celopryžových přejezdových konstrukcí Bodan a Strail. Přejezdy byly v blízkosti kolejí opatřeny novými živičnými povrchy vozovky a přechody opatřeny novou zámkovou dlažbou.

 

K001 K002 K003 K004 K005 K006 K007 K008 K009 K010 K011

 

Mostní objekty v předmětném úseku byly většinou sanovány, s výjimkou propustku v km 6,623, kde pro převod vody byla osazena pod železnicí nová betonová roura. Na konci opravovaného úseku trati byla součástí sanace mostu realizace nové izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy ve 2 vrstvách. Bylo provedeno nadbetonování říms, osazení nových prefabrikovaných železobetonových římsových zídek z každé strany říms a zásyp přechodových oblastí a podkladních vrstev pod železniční svršek. Na opěrách a klenbě mostu jsme opravili spárování kamenného zdiva, které bylo nutné před tím nejprve otryskat. Římsy jsme osadili novým zábradlím, opatřeným protikorozní ochranou. Na vnitřní hraně prefabrikátů byl dále zřízen gabion na zajištění štěrkového lože.

 

M01 M02 M06 M02

 

Práce na opravě výpravní budovy ve stanici Šenov u Nového Jičína zahrnovaly opravu vnitřních prostor i opravu fasády. Dále se upravoval prostor v blízkosti budovy. Uvnitř budovy jsme prováděli úpravy v prostorách čekárny včetně nového umístění veřejných záchodů vedle čekárny. V souladu s projektovou dokumentací byl zřízen nový byt. Také se provedla úprava elektroinstalace v čekárně i v bytech v patře. Z architektonického hlediska doznal změn vzhled budovy, a to důsledkem částečného zazdění otvorů a nahrazení původních dřevěných a kovových oken a dřevěných dveří výplněmi z plastových profilů. Celá výpravní budova byla kompletně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Na výpravní budovu byl osazen nově provedený název stanice. Dokončovací práce zahrnovaly zřízení bezbariérového přístupu do prostor čekárny a úpravu prostoru před výpravní budovou. Místo původního oplocení bylo zbudováno nové z 3D dílců.

 

VB01 VB02 VB03 VB04 VB05