Oprava traťového úseku Kojetín Chropyně

Název stavby: Oprava traťového úseku Kojetín – Chropyně
Investor: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 07/2019 až 03/2020
Celková částka: 94 558 tis. Kč

 

Stavební akce byla rozdělena na 4 stavební objekty.

SO 01 Kojetín – Chropyně

Součástí stavby bylo v celkové délce (km 73,796 – 78,078) pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou. Výzisk z čištění posloužil ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby.
Následně byl vytržen stávající kolejový rošt. Nový kolejový rošt byl smontován v ose traťového tělesa s použitím tv. kolejnice 49E1 a pražce B91S/2. Elektricky provedenými svary vznikla v celém úseku bezstyková kolej.
Polní přejezdy v km 74,656, km 76,461 a km 77,022 byly demontovány a nahrazeny celopryžovými se závěrnými zídkami a navazující asfaltovou vozovkou. Silniční přejezd v km 78,040 podstoupil kompletní obnovu s použitím nových komponentů, včetně realizace odvodnění a zřízení nové vrstvy železničního spodku.

SO 04 Žst. Němčice nad Hanou

Předmětem stavby byla mimo jiné demontáž a následná montáž nových úrovňových nástupišť typu SUDOP. V daném úseku proběhlo pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou. Výzisk z čištění se použil ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby. Zemní těleso bylo upraveno do předepsaného tvaru, včetně povrchových odvodňovacích zařízení.
U koleje se vyměnily stávající lepené izolované styky (LIS) a provedly svary bezstykové koleje. Směrové a výškové vyrovnání koleje provedla strojní podbíječka.
Stavební práce zahrnovaly také zabudování nových celopryžových přechodů pro cestující, které nahradily nevyhovující původní.

SO 05 Žst. Věžky

Na tomto stavebním objektu byly provedeny demontáže a následné montáže nových úrovňových nástupišť typu SUDOP. V daném úseku se provedlo pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou. Výzisk z čištění štěrkového lože byl použit ke zpevnění zemního tělesa, jehož úpravou bylo dosaženo předepsaného tvaru, včetně povrchových odvodňovacích zařízení.
Další práce zahrnovaly vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25 m. Silniční přejezd v km 84,323 byl kompletně rozebrán, směrově a výškově vyrovnán včetně asfaltování. Došlo k výměně izolovaných styků LIS a následnému svaření bezstykové koleje. Původní přechody pro cestující byly nahrazeny novými celopryžovými.

SO 06 Chropyně – Věžky

V celkové délce 1 km bylo provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou. Výzisk z čištění štěrkového lože se použil ke zpevnění zemního tělesa a to bylo upraveno do předepsaného tvaru, včetně povrchových odvodňovacích zařízení. Po vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25 m byl smontován v ose nový kolejový rošt s použitím tv. kolejnice 49E1, pražce B91S/2 rozdělení „u“.
Dále se vyměnily izolované styky LIS a provedly svary bezstykové koleje.

 

01 02 04 05 06 07 08a