Oprava koryta toku Moštěnka - Žalkovice, Říkovice

Název stavby: Moštěnka, Žalkovice, Říkovice – oprava koryta toku ř. km 7,500 – 11,000
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Realizace: 10 - 11 / 2021
Cena díla: 3 249 tis. Kč

 

Při povodni v roce 2020 vznikly u Přerova na toku Moštěnka v říčním kilometru 7,500 – 11,000 povodňové škody, které způsobily nátrže a rozplavení stabilizačních prahů na pravém i levém břehu.
Práce na opravě koryta se prováděly celkem ve třech úsecích. V Říkovicích je první úsek v řkm 11,000 – 10,500 a druhý úsek v řkm 9,450 – 9,480, třetí úsek v řkm 7,500 – 9,100 je v obci Žalkovice. Celková délka úprav byla 2 130 m. Opravy, které jsme prováděly, spočívaly hlavně ve stabilizaci obou břehů toku, v opravě koryta toku v místě nátrží a úpravě prahu lomovým kamenem LK 200 – 500 kg. Součástí prací bylo také odtěžení nánosů zeminy ze dna a ze svahů, úprava opevnění a stabilizačních prvků a odstranění veškerých stromových a keřových porostů, které zasahovaly do průtočného profilu.

 

02 03 04 05 06 07 01