Oprava nákladiště v železniční stanici Velké Karlovice

Název stavby: Oprava nákladiště v železniční stanici Velké Karlovice
Investor: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Realizace: 2021
Cena díla: 14 963 tis. Kč

 

Předmětem zakázky byla úprava původně jen částečně zpevněné plochy nákladiště v železniční stanici Velké Karlovice na plochu asfaltovou.

Stávající svrchní vrstvy byly odkopány a materiál jako nerecyklovatelný odvezen na skládku.
Zemní pláň byla srovnána dle projektové dokumentace a následovalo zřízení nových konstrukčních vrstev ze štěrkodrti. Spodní vrstva je z drceného kameniva frakce 0/32, horní vrstva, co by podklad pro asfalt, je mechanicky zpevněné kamenivo MZK frakce rovněž 0/32 MZK v tloušťce 15 cm.
Pro odvodnění plochy byla podél plochy vykopána rýha a vybudováno vsakovací žebro v celé délce a taktéž zřízen vsakovací příkop.
Po obvodu nakládkové plochy byly zřízeny silniční a nájezdové obrubníky v celkové délce 230 m. Pojezdovou část nákladiště tvoří asfaltová plocha o rozloze 2 550 m2.
Součásti stavby bylo taktéž osvětlení plochy osazením šesti nových osvětlovacích stožárů.

Provedli jsme i práce na železničním svršku, a to odtěžení materiálu za hlavami pražců v krajní koleji a lokálně vyčištění mezipražcových prostor. Kolejové lože jsme na závěr doplnili novým kamenivem frakce 32,5/63 BI.

 

 02 03 04 01