Úprava zpevněné plochy v žst. Ostrava hl. n.

Název stavby: Úprava zpevněné plochy v žst. Ostrava hl. n.
Investor: SŽDC s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Projektant: Ing. Pavel Krátký, Projekční a inženýrská kancelář
Rok realizace: 2019
Celková částka: 3 134 tis. Kč

 

Cílem realizace stavby byla úprava nevyhovující zpevněné plochy využívané k parkování vozidel. Původní materiál byl odbagrován a plocha byla následně srovnána dle projektové dokumentace.

Následně byly zřízeny nové konstrukční vrstvy, osazeny obrubníky a nová uliční vpusť. Větší část finální plochy je ze štěrkodrti (frakce kameniva 0/32 v tloušťce 150 mm a horní obrusná vrstva z frakce kameniva 0-4) v rozsahu 1.990 m2.

Vjezdovou část tvoří konstrukce z asfaltobetonu v ploše 127 m2. Plocha byla doplněna betonovými jednostrannými svodidly v celkové délce 208 m, oplocena (sloupky a pletivo) a zřízena byla rovněž lemující betonová palisáda.

Součástí stavby bylo také osazení vjezdové a výjezdové závory (včetně potřebné elektroinstalace) pro zajištění kontrolovaného přístupu a odstavování osobních vozidel oprávněných uživatelů. Na závěr bylo doplněno svislé dopravní značení a provedeno vodorovné dopravní značení.

01 02 03 04