Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina Blažovice

Název stavby: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice
Definiční úsek: C1 Žst. Šlapanice
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Objednatel: Swietelsky RAIL CZ s.r.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a. s.
Zhotovitel PD: SUDOP BRNO spol. s r.o.
Rok realizace: 2018
Celková částka: 12 161 tis. Kč

 

Naše práce na stavbě zahrnovaly tyto stavební objekty:

SO 03-16-03 - žst. Šlapanice, opěrné zdi

SO 03-16-02 - žst. Šlapanice, nástupiště

SO 03-15-03 - žst. Šlapanice, přístřešek pro cestující

SO 03-19-01 - žst. Šlapanice, železniční most v km 10,273

V železniční stanici Šlapnice jsme vybudovali monolitickou železobetonovou opěrnou zeď v délce 147 m (trať v km 10,072 – 10,219). Tato zeď je situována na brněnském zhlaví a slouží pro rozšíření kolejiště, respektive zemního náspu v souvislosti s navýšením průjezdné rychlosti a s tím spojené optimalizace poloměrů oblouků a výhybek.

Dalším stavebním objektem, který jsme se na této stavbě prováděli, bylo budování nového vnějšího mimoúrovňového nástupiště. Nástupiště je postaveno z prefabrikátů typu L s předsunutou nástupní hranou (bez konzolových desek) podle Vzorového listu železničního spodku Ž 8.42-N. Vzdálenost nástupištní hrany od osy koleje je 1,68 m. Pro vytvoření vodicí linie s funkcí varovného pásu jsou použity nástupištní dlažební desky. Zbývající plocha nástupišť je z betonové dlažby tloušťky 80 mm.

Jako součást nástupiště jsme vybudovali také přístřešek pro cestující. Jeho půdorysné rozměry jsou 4,9 x 1,85m s minimální podchodnou výškou 2,20 m. Konstrukce je řešena jako ocelová, montovaná na místě pomocí šroubů z nerezivějící oceli. Pultová střecha je vynesena na konzolách a spádovaná je směrem od koleje. Zastřešení je provedeno krytinou z trapézového plechu, zadní a boční stěny jsou zhotoveny z bezpečnostního skla. Přístřešek je vybaven lavičkou, odpadkovým košem, vývěskou a umělým osvětlením.

Železniční most v km 10,273 prošel zásadní rekonstrukcí, která zahrnovala:

  • odstranění stávajících říms na obou stranách mostu,
  • zhotovení nových ŽB říms,
  • vybudování přechodových zídek,
  • izolace nosné konstrukce,
  • sanace nosné konstrukce a spodní stavby

Po opravě mohl být na mostě vybudován železniční svršek pro rychlejší průjezd vlakové dopravy.

opěrná_zed_1 opěrná_zed_2 opěrná_zed_3 opěrná_zed_4 nástupiště_1 nástupiště_2 nástupiště_3 přístřešek most_1 most_2