Oprava mostu v žst. Hulín

Název stavby: Oprava mostu v žst. Hulín
Investor: SŽDC, s. o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Obec: Hulín
Umístění stavby: v místě křížení vodního toku Žabínek s účelovou komunikací zajišťující přístup k areálu SŽDC, SEE a STR OŘ Olomouc v obvodu žst. Hulín
Rok realizace: 2016 - 2017

Rozsah prací:
V rámci stavby "Oprava mostu v žst. Hulín" společnost TOMI - REMONT a.s. provedla rekonstrukci mostu na křížení účelové komunikace v obvodu žst. Hulín s vodním tokem Žabínek. Naše firma zbourala starou konstrukci mostu a vytvořila nový most z prefabrikovaných rámových propustí IZM PERFECT, na které se dobetonovaly mostní římsy a vytvořily se přechodové klíny z nové konstrukce na stávající komunikaci. Na mostní římsy se osadilo silniční zábradlí. Upravilo se koryto vodního toku odlážděním lomovým kamenem v blízkosti nové konstrukce mostu. Stávající účelová komunikace se v rámci stavby pokryla novým asfaltovým povrchem.

ref pozemni Most Hulin A 001m ref pozemni Most Hulin A 002m ref pozemni Most Hulin A 003m

ref pozemni Most Hulin A 004m ref pozemni Most Hulin A 005m