Opravy mostů a propustků na úseku trati Libina - Nová Hradečná

Název stavby: Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov
Definiční úsek: Troubelice - Libina
Investor: Správa železnic s.o., Stavební správa východ
Objednatel: OHL ŽS a.s. a EUROVIA CS a.s.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Cena celkem:
78 427 tis. Kč
Realizace: 2022

 

Na stavební zakázce „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“ naše společnost v roce 2022 rekonstruovala a opravovala 7 mostů a 10 propustků v traťovém úseku Nová Hradečná - Libina.

Rekonstrukce železničních mostů v km 24,324 a v km 25,718 spočívala v celkové demolici mostů stávajících. Byly provedeny nové ŽB uzavřené rámy. Založení rámu i křídel je plošné. Nově vybetonovány byly čelní římsy na vtoku a výtoku rámu. Betonové konstrukce dostaly izolací proti stékající vodě v podobě penetračního a asfaltového nátěru či asfaltových pásů Testudo 20/P HP. Následovalo překrytí objektů zásypem a jeho zhutnění po vrstvách. Osadilo se nové zábradlí na římsách a křídlech mostu. Křídla mostu se odláždila lomovým kamenem do betonu. Na komunikacích pod mosty byly položeny příkopové žlaby a povrch komunikace se zhotovil z mechanicky zpevněného kameniva.

Železniční mosty v km 24,906, km 26,282, km 26,697, km 26,839, km 27,570 a km 28,192 byly v rámci akce sanovány a zpevněny. Bylo provedeno odbourání čelních říms a říms na křídlech a jejich následná betonáž. Provedlo se odtěžení části tělesa pod železničním spodkem. Pod železniční spodek byla zbudována vyztužená betonová deska na vrstvu štěrkopískového podsypu. Na betonovou desku byla položena bentonitová izolace, drenážní geokompozit nebo asfaltová volně ložená izolace. Na části stavebního objektu se na izolace desky i na svahy osadily geobuňky, které se zasypaly štěrkodrtí frakce 0/32. Na svahy pro jejich zpevnění jsme položili protierozní georohož. Dále byla v rámci zpevnění stávající kamenné klenby provedena hloubková cementová injektáž a sešití podélných trhlin klenby. U paty opěr byla provedena přibetonávka. Římsy dostaly nové zábradlí. Za čelními římsami bylo provedeno odvodnění do svahů za křídly. Dále byly položeny za čelní římsy příkopové žlaby do betonu. Čela a křídla za římsami se odláždila lomovým kamenem do betonu.

U propustků v km 25,190, km 25,381, km 25,640, km 25,874 a km 27,155 po jejich kompletním vybourání se na novou základovou desku osadily ŽB prefabrikované patkové truby DN 800 nebo DN 1000. Na vtoku a výtoku byla vytvořena monolitická čelní zídka. Patkové trouby a rub čelní zídky byly opatřeny penetračním a asfaltovým lakem proti stékající vodě. Provedly se zásypy propustků a následně na vtoku a výtoku byla provedena dlažba z lomového kamene do betonu.

Původní propustky v km 27,709 a km 29,220 byly rovněž nejprve kompletně vybourány. Na upravenou základovou spáru a podkladní beton byla vytvořena základová deska tloušťky. Na ni jsme zhotovili monolitický ŽB uzavřený rám včetně křídel. Dále byly provedeny čelní římsy na vtoku a výtoku rámu. Rám a rub křídel byly opatřeny izolací proti stékající vodě nanesením penetračního nátěru a nalepením asfaltových izolačních pásů. Na bocích pak byl na asfaltové izolační pásy osazen polystyren s geotextílií a následně byl propustek po vrstvách zasypán. Římsy se osadily novým ocelovým zábradlím. Na vtoku a výtoku byla provedena dlažba z lomového kamene do betonu.

Propustek v km 24,363 byl v rámci opravy pouze sanován včetně vytvoření nové opěrné zídky na vtoku. Celý propustek byl pročištěn sacím strojem. Na vtoku byla provedena nová monolitická zídka. Na výtoku byl nadbetonován vtok pro odtok meliorace s přípravou pro osazení kompozitového roštu. Uvnitř propustku jsme v ploše dlažby opravili vypadané kameny a následně jsme celou dlažbu přespárovali. Na vtoku a výtoku byla osazena dlažba z lomového kamene. Šachtu u výtoku jsme na závěr zaklopili kompozitovou mříží.

 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 01