Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc

Název stavby: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
Investor: Správa železnic s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PD: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Rok realizace: 2020
Cena díla: 23 938 tis. Kč

 

Na stavbě naše společnost v roce 2020 rekonstruovala a opravovala 3 mosty, 4 propustky a osazovala protidotykovou zábranu na silniční most v traťovém úseku Bohuňovice – Šternberk.

Propustky v km 110,133 a v km 110,973 byly po předcházející demolici původních objektů zcela nově postaveny. Nové propustky jsou shodně vybudovány na podkladní desce tl. 100 mm a betonovém základu tl. 300 mm, na kterém jsou uloženy prefabrikované patkové betonové trouby DN 1000. Tyto jsou z vnější strany opatřeny nátěry proti zemní vlhkosti a překryty geotextílií. Součástí stavebních prací bylo, v souladu s projektovou dokumentací, zhotovení revizních jímek na vtoku a výtoku, s jejich napojením na stávající odvodnění mimo hranice drážního pozemku. Jímky jsou na povrchu opatřeny uzamykatelnými kompozitovými poklopy. Okolní navazující plocha byla nakonec odlážděna lomovým kamenem osazeným do betonu.

Stavbě mostu v km 111,696 předcházela kompletní demolice starého původního. Budování nového mostu bylo založeno na podkladním betonu tl. 150 mm. Na ten se provedl nový monolitický rám s římsami. Následovalo vybudování rovnoběžných křídel podél silniční komunikace. Za rubem opěr byl most vyplněn zásypem, který byl po vrstvách důkladně zhutněn. Součástí prací bylo také vytvoření odvodnění drenážním potrubím DN 160. Na římsách a křídlech mostu se osadilo nové zábradlí. Křídla mostu se odláždila lomovým kamenem do betonu. Na závěr byl v místě mostu a v jeho blízkosti položen nový živičný povrch komunikace.

Původní most v km 111,923 byl ubourán po opěry. Předmětem opravy, jak stanovovala projektová dokumentace, bylo vytvoření nové ŽB desky tl. 250 mm, včetně nových říms. Byl proveden zásyp rubu opěr včetně realizace odvodnění drenážním potrubím DN 160. U opěr a klenby mostu proběhlo otryskání. Byla provedena injektáž opěr a sanace opěr i klenby. Dále byly prodlouženy římsy z obou stran prefabrikovanými prvky římsových zídek. Křídla jsou odlážděna lomovým kamenem do betonu. Na římsu a římsový prvek bylo osazeno nové zábradlí s protikorozní úpravou.

Rekonstrukce mostu v km 112,274 spočívala v demolici mostu původního. Nový monolitický rám s římsami byl vybudován na podkladním betonu tl. 150 mm a podkladní desce tl. 200 mm. Dále byla zbudována rovnoběžná křídla podél silniční komunikace. Proběhlo zasypání konstrukce mostu za rubem opěr se zhutněním, včetně vytvoření odvodnění drenážním potrubím DN 160. Bylo osazeno zábradlí na římsách a křídlech mostu. Součástí prací bylo rovněž odláždění lomovým kamenem do betonu na křídlech mostu. Pod mostem byly osazeny silniční obrubníky do betonu a povrch komunikace upraven štěrkopískem.

Propustek v km 112,538 byl také kompletně nově postaven. Po vybourání původního se nový propustek vybudoval na podkladním betonu tl. 100 mm a betonovém základu tl. 300 mm. Konstrukci propustku tvoří prefabrikované železobetonové rámy o světlosti 1300x1400 mm. Na vtoku i výtoku jsou rámy se šikmou hranou. Rámy jsou z vnější strany opatřeny nátěry proti zemní vlhkosti a geotextílií. Na vtoku a výtoku propustku se realizovalo odláždění lomovým kamenem do betonu. Uvnitř propustku jsou vytvořeny bermy odlážděním lomovým kamenem.

Silniční nadjezd v žel. ev. km 113,490 je nově opatřen protidotykovou zábranou na obou stranách mostu nad trolejovým vedením železniční tratě. Osazovaly se také odrazné tyče uchycené do konstrukce mostu.

Propustek v km 114,249 byl kompletně odbourán. Nový propustek je vytvořen z prefabrikovaných železobetonových rámů o světlosti 1400x1400 mm na podkladní desce tl. 250 mm. Na vtoku i výtoku je vytvořena monolitická zeď s římsami. Vtok a výtok propustku je odlážděn lomovým kamenem do betonu. Uvnitř propustku jsou vytvořeny bermy lomovým kamenem do betonu. Na římsách propustku je osazeno zábradlí s protikorozní ochranou.

 

002 003 004 001 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021