Oprava mostů v úseku Dačice - Telč

Název stavby: Oprava mostů v úseku Dačice - Telč
Definiční úsek: Mosty v km 58,031 a 68,201 tratě Slavonice – Telč
Investor: Správa železnic s.o.
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Rok realizace: 2020
Cena díla: 10 495 tis. Kč

 

Stavba Oprava mostů v úseku Dačice - Telč měla dva samostatné stavební mostní objekty.

Na stavebním objektu „Most v km 58,031“ jsme prováděli celkovou rekonstrukci mostu. Konstrukce nového mostu je tvořena ze tří prefabrikovaných železobetonových rámových dílců s rovnoběžnými železobetonovými křídly.
Nejdříve byl stávající kolejový rošt demontován ve stycích, odvezen a uložen pro pozdější zpětnou montáž. Kolejové lože bylo v celé délce odstraněné části koleje, tj. 30,7 m, odtěženo. Původní mostní konstrukce byla vybourána.
Nově zhotovená základová deska pro nový most je tloušťky 300 mm z betonu C35/45, XC4. Na ni byly osazeny prefabrikátové železobetonové rámové díly. Na ŽB konstrukci byla nanesena asfaltová modifikovaná izolace, plnoplošně spojená s podkladem. Na ni pak je zhotovena tvrdá ochrana – beton C25/30-XC2, XF1 tl. 50 mm, vyztužen KARI sítí Ø4-100/100 mm. Rovnoběžná prefabrikovaná křídla jsou z betonu C55/60-XC4.
Dno nového mostu jsme vydláždili lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože C25/30-XF3. Na vtoku i výtoku potom také odláždění v délce cca 2,0 m s navázáním na stávající koryto vodoteče.
Po zhotovení nového kolejového lože se snesená část koleje vrátila zpět. Zároveň došlo k výměně dřevěných pražců v předpolí za nové dřevěné pražce s tuhým žebrovým upevněním, včetně pryžových podložek pod paty kolejnic. Na závěr jsme provedli opravu geometrické polohy koleje.

 

02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 01

 

Na Stavebním objektu „Most v km 68,201“ jsme prováděli obnovu systému vodotěsné izolace pomocí desek tl. 150 mm a betonu C25/30. Deska byla následně opatřena asfaltovou izolací. Tvrdá ochrana izolace je provedena ve skladbě: geotextilie 300 g/m2, PE FOLIE, betonová deska C25/30 tl. 50 mm vyztužená KARI sítí.
Přechodové železobetonové zídky C30/37-XC4 navazují na stávající kamenná křídla s betonovými římsami. Stávající betonové římsy byly reprofilovány sanační maltou.
Opěry včetně křídel byly otryskány tlakovou vodou, hloubkově přespárovány a injektovány. Rozvolněné zdivo jsme přezdili. Trhliny v opěrách byly staženy nerez výztuží Ø8 mm, vloženou po obvodu zdiva do spár a zalita cementovou maltou.
Štěrkové lože v předpolí bylo upraveno do předpisových rozměrů a tvarů, s plynulým přechodem do navazujících úseků. Snesená část koleje byla po dokončení opravy nosné konstrukce a doplnění kolejového lože vrácena na původní místo. Zároveň došlo k výměně dřevěných pražců v předpolí za nové dřevěné pražce, včetně pryžových podložek pod paty kolejnic a následně k úpravě geometrické polohy koleje.

 

02 03 04 05 06 07 08 01