Oprava propustku v km 132,500 na trati Frýdek Místek Český Těšín

Název stavby: Oprava propustku v km 132,500 na trati Frýdek Místek – Český Těšín
Investor: SŽDC s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.
Projektant: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Rok realizace: 10 - 11/2019
Cena díla: 1 825 tis. Kč

 

Stavební práce spočívaly v kompletní rekonstrukci propustku. Původní propustek byl odstraněn a na jeho místě vybudován nový. Na jeho konstrukci byly použity železobetonové prefabrikované patkové trouby DN 1000 mm o celkové délce 9,2 m. Trouby jsou uloženy ve sklonu 2 % na monolitickou základovou desku tl. 300 mm. Další práce představovaly odláždění naváděcího úžlabí terénu kolem ústí trub na vtokové a výtokové straně dlažbou z lomového kamene.

V souvislosti s rekonstrukcí propustku bylo nutné sejmout železniční svršek v délce 5 m a z důvodu velkého počtu svarů stávajících kolejnic také nahradit kolejnice v délce 12,5 m novými. V tomto rozsahu bylo zřízeno nové kolejové lože včetně nového přejezdu.
Na závěr proběhlo strojní podbití traťového úseku.

 

01 02 03