Oprava železničního mostu v km 103,854 trati Val. Meziříčí - Frýdek-Místek

Název díla: Oprava mostních objektů na trati Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí
Název objektu: Most v km 103,854 trati Val. Meziříčí - Frýdek-Místek
Investor: SŽDC s.o., OŘ Ostrava
Projektant: SUDOP Brno
Cena díla: 12 882 tis. Kč
Rok realizace: 2019

 

Stavba zahrnovala 3 stavební objekty, které rozdělily práce na samostatné části.

SO 01 Úpravy železničního svršku

Práce na železničním svršku byly provedeny v km 103,580 – 104,060, samotná oprava železničního svršku proběhla v km 103,809 – 103,898. Oprava koleje spočívala ve výměně kolejnic, upevňovadel a dřevěných pražců mimo most, podkladnice a vrtule byly použity dle požadavku investora původní. Železniční svršek zůstal původní, tvaru S49. Pro omezení přenášených sil z koleje do mostní konstrukce bylo na straně pohyblivého ložiska mostu vloženo kolejnicové malé dilatační zařízení. Kolej mimo rozsah vlastní opravy byla konstrukčně ponechána ve stávajícím stavu (svršek tvaru S49, betonové pražce PB2, stykovaná kolej), došlo pouze ke směrové a výškové úpravě koleje.

SO 02 Most v km 103,854

Na mostě byla provedena výměna mostnic, obnova protikorozní ochrany, úprava podlah na mostnicích a chodnících. Byly vyměněny rámové ocelové výztuhy v horních rozích ocelové konstrukce z důvodu zajištění průjezdného průřezu Z-GC. Betonové opěry byly částečně sanovány a částečně ubourány. Byla zhotovena nová železobetonová křídla a závěrní zídky. Na nových rovnoběžných křídlech mostu se osadila nová zábradlí z válcovaných profilů. Byla provedena sanace mostních ložisek a úprava svahových kuželů u křídel mostu.

Vzhledem k tomu, že práce probíhaly nad korytem řeky Ostravice, bylo po dobu stavby pod konstrukcí zbudováno zavěšené lešení s nepropustnou podlahou a celý pracovní prostor byl proti úniku škodlivých látek do okolí zaplachtován.

SO 03 Ochrana a úprava zabezpečovacích a sdělovacích kabelů

Tento objekt zahrnoval práce spojené se zajištěním ochrany kabelového vedení přes most během provádění stavebních prací a dále úpravy kabelového vedení a kabelového žlabu tak, aby splňovaly požadavky investora.

2 3 4 5 1 IMG_7643 IMG_7644 IMG_7659 8 IMG_7642 IMG_7645 IMG_7650