Aktuality-Tomi-Remont

 

test
Aktuality
Oznámení o železniční vlečce PDF

Firma TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov provozuje jako vlastník a provozovatel drážní­ dopravy železniční­ vlečku s názvem "Vlečka TOMI-REMONT a.s., Prostějov" pod čí­slem Úřední­ho povolení­ k provozování­ dráhy - vlečky ښP 2017/5122 ze dne 16.2.2017.

Tato vlečka je VEŘEJNĚ NEPŘ͍STUPNÁ.

 
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír PDF
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír; výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu.
 
Představenstvo společnosti:
TOMI - REMONT a.s., IČ: 25508571, se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 2501 (dále jen „Společnost“),
zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.
 
Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 31. 8. 2016 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované, o čemž byl pořízen notářský zápis sepsaný jménem Liběny Pernicové, notářky se sídlem v Brně, notářským kandidátem Mgr. Andreou Hrabánkovou, zástupcem notářky, pod NZ 573/2016, N 527/2016 (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 4.950 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,‐ Kč vydaných Společností mění na zaknihované akcie na jméno.
 
Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny dosavadní listinné akcie Společnosti, a to nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku, a to v sídle Společnosti - na adrese Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.
 
Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů.
 
Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit Společnosti číslo jeho majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být zaevidovány jeho zaknihované akcie Společnosti.
 
V dalším se přeměna akcií na zaknihované řídí ustanoveními § 529 a násl. OZ.
 
V Prostějově, dne 31. 8. 2016,
Představenstvo Společnosti